Wycieczki szkolne z Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki

Wycieczki szkolne z Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: #PoznajPolskę
Przygotowujemy programy wycieczek w ramach Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki #PoznajPolskę.


Celem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego.

Zapraszamy chętne szkoły do kontaktu z nami mailowo na antalek@antalek.pl, telefonicznie tel. +48 12 631 01 05, bądź poprzez formularz zgłoszeniowy w celu uzgodnienia szczegółów wyjazdu.

Główne założenia programu w 2022 r.
Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę" będzie można składać od 1 marca br.

Na ten cel w 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy rekordową kwotę 100 mln zł, z czego 50 mln zł będzie przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Kolejne 50 mln zł zostanie przeznaczone na wycieczki zorganizowane w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień).

W najbliższej edycji programu "Poznaj Polskę" środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów w danym województwie.

  Organ prowadzący szkołę będzie mógł złożyć:
 • w przypadku szkoły podstawowej:
  1. maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
  2. maksymalnie 4 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
  3. maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,
 • w przypadku szkoły ponadpodstawowej:
  1. 1 wniosek o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
  2. maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
  3. maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,
 • w przypadku zespołu szkół:
  1. maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, które wchodzą w skład zespołu.
Organizacja wycieczek w ramach programu "Poznaj Polskę" w 2022 r.
Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

  W ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić:
 • co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej,
 • co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej,
 • co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej.
  Wsparcie finansowe: W ramach "Poznaj Polskę" dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:
 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,
* przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Termin poniesienia wydatków, dla środków pochodzących z dotacji jak i dla środków finansowego i niefinansowego wkładu własnego, powinien następować od dnia zawarcia porozumienia/umowy do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022, nie później niż do dnia 24.06.2022 r.

Informacje szczegółowe o programie znaleźć można na stronie Ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

#PoznajPolskę, #UNESCO, #wycieczkiszkolne, #wycieczki, #edukacja, #szkoła, #szkolneinspiracje, #poznaj, #poznajpolske

Formularz Zgłoszeniowy

Zapoznałem się informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych