Czechy - informacje

CZECHY

Oficjalna nazwa: Republika Czeska
Ustrój: demokracja parlamentarna
Stolica: Praga
Język: czeski
Waluta: 1 korona czeska (Kc) = 100 halerzy

Kiedyś część Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, potem monarchii austro-węgierskiej, Czechosłowacja stała się niepodległym państwem po I wojnie światowej.
Niepodległość zakończyła się w 1939 roku, kiedy to wojska niemieckie zajęły kraj. Po II wojnie światowej kraj znalazł się w sowieckiej sferze wpływów.
W 1968 roku dopiero inwazja wojsk Układu Warszawskiego zakończyła antysowieckie zamieszki i demonstracje.
Po upadku bloku komunistycznego Czechosłowacja odzyskała suwerenność. W 1993 roku kraj rozpadła się na dwa osobne państwa, zgodnie z podziałem etnicznym - na Słowację i Czechy. Republika Czeska, dzięki swoim aspiracjom do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, dokonała olbrzymich zmian w kierunku integracji z rynkami światowymi i demokratyzacji państwa. Scena polityczna kraju jest i zapewne będzie jeszcze przez długi czas niespokojna. Do struktur NATO Czechy przystąpiły 1 maja 2004r.

Informacje ogólne
Ludność: W Czechach mieszka 10 268 607 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 130 mieszk./km². Powierzchnia kraju: Powierzchnia Czech wynosi 78 866 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

Kod telefoniczny i ważniejsze numery telefonów
Kod telefoniczny +420

Policja 158
Straż Pożarna 150
Pogotowie ratunkowe 155

Elektryczność
Elektryczność: 230V / 50 Hz

Przepisy prawne
Wwóz, wywóz i udostępnianie narkotyków zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Bezpieczeństwo
Z uwagi na bardzo częste kradzieże należy zachować ostrożność i szczególnie chronić dokumenty i pieniądze w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych, w sklepach i na terenie popularnych obiektów turystycznych, a także w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej. Równie często zdarzają się kradzieże samochodów

Placówki dyplomatyczne
Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18, 00-555 Warszawa
tel. 628 72 21-25; fax 629 80 45
e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
Internet: www.mfa.cz/warsaw

Wydział Konsularny
tel. 628 72 21-25 fax 628 21 68

Wydział Ekonomiczny i Handlowy
tel. 628 19 57; 629 48 59
fax 621 98 80

Biuro Attaché Obrony
tel. 621 89 80, 621 71 57
fax 621 71 57

Wydział Ekonomiczno Handlowy
tel. 628 19 57, 628 72 21-25
fax 621 98 80
e-mail: commerce_warsaw@mzv.cz

Ambasada RP
ul. Valdštejnská 8, 118 01 Praha 1
tel. 0-0420-257-099-500
fax. 0-0420-257-530-399
e-mail: ambrpczechy@mbox.vol.cz
strona www: www.ambpol.cz

Wydział Konsularny
V úžlabině 14 100 00 Praha 10
tel. 00420.224.228.722 - 4
fax. 00420.2 24.227.320
e-mail: konspol@mbox.vol.cz

Konsulat RP w Brnie
Konsul Honorowy: Petr Mrkývka
Kolište 13, 602 00 Brno, Republika Czeska
tel./fax. (00420) 545 534 268
e-mail: konsulatbrno@wp.pl

Konsulat Generalny RP w Ostrawie
ul. Blahoslavova 4, 70100 Ostrava
tel. 00420.596.118.074, 76
fax. 00420.596.118.073
e-mail: konsulatrp.ostrawa@iol.cz
strona internetowa: http://konsulatrp.filus.edu.pl

Cło, wizy, paszport
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informa­cje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy oby­watele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.
Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

Pobyt w Czechach do 3 miesięcy nie wymaga legalizacji. Przy pobycie dłuższym niż trzy miesiące obywatel UE winien złożyć wniosek o wydanie „zezwolenia na pobyt dla obywatela kraju członkowskiego UE”. W terminie 30 dni od wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej należy zgłosić miejsce pobytu właściwej miejscowo jednostce policji ds. cudzoziemców i pogranicza, jeżeli zamierzony okres pobytu na terytorium Republiki Czeskiej ma być dłuższy niż 30 dni. Obowiązek ten nie obejmuje przypadków, gdy zgłoszenia meldunkowego dokonuje np. hotel.

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.

Przydatne zwroty
Prosím (proszę), Děkuji (dziękuję), Děkuji moc (dziękuję bardzo), Dobrý den (dzień dobry), Dobrý večer (dobry wieczór), Promiňte (przepraszam), Na shledanou (do widzenia), Dobrou chuť (smacznego), Na zdraví (na zdrowie), Nerozumím (nie rozumiem), Nemluvím česky (nie mówię po czesku), Kde je....? (gdzie jest...?), Účet, prosím (rachunek, proszę).

Komunikacja
Między Pragą, Ostrawą, Brnem, Karlowymi Warami i Pardubicami kursują samoloty. Istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć połączeń autobusowych i kolejowych. Republikę Czeską pokrywa też sieć dobrych autostrad i dróg krajowych. Ponadto wiele miejsc nadaje się idealnie do zwiedzania na rowerze.

Informacje dla kierowców
Z dniem 1 lipca 2006 r. w Republice Czeskiej wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:
- obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania,
- obowiązek posiadania w wyposażeniu samochodu kamizelki odblaskowej, - całkowity zakaz używania antyradarów,
- w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej obowiązek utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu,
- obowiązek używania kierunkowskazów przy wyprzedzaniu rowerzystów,
- obowiązek powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszkodzenia zdrowia, spowodowania szkód wobec osób trzecich lub powstania szkody przekraczającej wartość 50 000 CZK,
- zakaz zatrzymywania się i parkowania w miejscach zastrzeżonych dla inwalidów (mandat od 5000 do 10 000 CZK).

Jako czyny karalne, podlegające czeskiemu kodeksowi karnemu, kwalifikowane są:
- prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
- prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających,
- prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (powyżej 1 promila).

Nowością w czeskim kodeksie drogowym jest wprowadzenie systemu punktów karnych w skali od 1 do 7. Po otrzymaniu 12 punktów kierowca, obywatel czeski, traci prawo jazdy. System ten stosowany będzie również wobec obcokrajowców, którzy po otrzymaniu 12 punktów nie będą mogli prowadzić pojazdów na terytorium Republiki Czeskiej przez okres 1 roku (przy naruszeniu zakazu prowadzenia samochodu grozi kara od 25 000 do 30 000 CZK).

Nowe uprawnienia policji:
- W określonych przypadkach przewidzianych ustawą (np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, spowodowanie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu w wypadku drogowym, ucieczka z miejsca wypadku) policjant może zatrzymać prawo jazdy również obcokrajowcowi. Zatrzymane prawo jazdy odsyłane będzie do organu wydającego.
- W określonych sytuacjach (zagrożonych mandatem min. 5000 CZK) policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5000 do 50 000 CZK. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę. Kaucja będzie wykorzystana na pokrycie nałożonego mandatu, a w przypadku niestawienia się sprawcy na rozprawę ulega przepadkowi.

Zdolności płatnicze
Większość kantorów (směnárna) w Pradze i na Morawach wymienia polskie złotówki. Wiele sklepów, restauracji, hoteli akceptuje karty płatnicze. Sieć bankomatów jest dość rozbudowana.

Klimat Czech
Czechy połozone są w strefie klimatu umiarkowanego, w którym wyraźnie zaznacza się przejściowość pomiędzy wpływami morskimi a kontynentalnymi.
Średnia miesięczna temperatura powietrza stycznia wynosi -2,5°C a lipa 17-18°C.
Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi odpowiednio:
- 470 mm południowy-wschód
- 1000 mm - Sudety i Beskidy Morawskie

Kuchnia Czeska
Kuchnia czeska przez wieki podlegała wpływom kulinarnym sąsiednich państw (Polski, Niemiec, Austrii oraz Węgier), co jest oczywiście zauważalne w potrawach z tego regionu Europy.
Większości z nas kuchnia czeska kojarzy się z knedlikami, które pokrojone i polane sosem (ciasto gotowane na parze i krajane w plastry), podawane z wieprzowiną i duszoną kapustą (vepřové, knedlíky a zelí) są główna potrawą Czechów, częściowo jest to prawda.

Czesi jedzą knedle jednak kuchnia ta jest bogata w inne dania mniej znane na świecie. Za podstawowe dania tej kuchni uznany jest gulasz oraz pieczeń z polędwicy w śmietanie. W kuchni tej wykorzystywane są mięsa takie jak wołowina, wieprzowina, drób oraz cielęcina, które trafiają na stoły pięknie wypieczone i niesamowicie doprawione. Przyrządzane na wiele różnych sposobów np. kaczka faszerowana, roladki wołowe, roladki wieprzowe, kurczak smażony, kurczak pieczony. Równie ważne miejsce w kuchni czeskiej zajmują zupy, których podstawę stanowi bulion z mięsa wołowego, wieprzowego, drobiu, cielęciny oraz ryb są to kartoflanka (bramboracka), zupa czosnkowa (česnekačku), flaczki (dršťkovou), zupa gulaszowa (gulášovou polévku) oraz zupa fasolowa (fazolová polévka), zupa z soczewicy (čočková) zupy te doprawiane są śmietaną lub zasmażką. W kuchni czeskiej bardzo często są również wykorzystywane ryby, jak już wcześniej zostało wspomniane do zup, ale również podawane na drugie danie ? zasmażane, głównie karp lub pstrąg z dodatkiem masła oraz kminku. Swoje miejsce w tej kuchni odnalazły również ziemniaki oraz warzywa, jednak ich udział w posiłkach jest jak dotąd stosunkowo niewielki, jednakże z roku na rok rośnie, ponieważ coraz częściej Czesi zastanawiają się, co jedzą i jakie ma to konsekwencje dla ich zdrowia.

Często spotykanym na ulicach czeskich miast łakociem są wafle karlowarskie (karlovarské oplatky), sprzedawane na gorąco. Inne znane desery, tak uwielbiane przez Czechów to słynne racuchy (lívance) i naleśniki (palačinky).
W czechach rozróżniamy dwa typy piwa dvanáctka oraz desítka, rozróżnienie to jest zależne od zawartości słodu nie jest jednak zależne od ilości zawartego w nim alkoholu. Tak więc zawartość słodu 12% wskazuje na piwo typu dvanáctka zaś 10% na piwo typu desítka. Piwa czeskie to przede wszystkim piwa jasne jednak wytwarzane są również wspaniałe ciemne piwa (černé pivo). Najpopularniejsze gatunki to przede wszystkim Pilzner (Prazdroj z Pilzna) i Budvar (z Czeskich Budziejowic). Oczywiście do piwa konieczna jest przekąska, za którą w Czechach może uchodzić marynowana z przyprawami kiełbaska (utopenec z cibuli a octem) lub ser pleśniowy, marynowany z papryczkami, czosnkiem i ziołami (nakladany hermelin).

Piwo
Piwo Czeskie jest znane i uwielbiane na całym świecie, jest wytwarzane od dziesiątków lat - już plemię Bojów warzyło jęczmienne piwo (kormu). Czesi specjalizują się w produkcji piwa jasnego które powinno być odpowiednio klarowne oraz z odpowiednią wysokością piany. Piwo nie posiadające piany jest piwem gorszej jakości lub za zimne. Największe browary Czeskie to: Prazdroi i Gambrinus.

Becherovka
Becherovka jest to wódka o unikalnym smaku ziół oraz korzeni. Tajemnicą owiana jest jej receptura. Leżakuje oa przez kilka miesięcy w dębowych beczkach przez co nabiera pięknego złocistego koloru i potęguje ziołowo korzenny smak. Najlepiej smakuje podawana sama schłodzona do około 6 st.C lub z odrobiną toniku.

Czechy - nasza oferta

Czechy - Praga - Morawski Kras 3 dni

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! 29.09-01.10.2017 Praga - Morawski Kras.

szczegóły
Czechy - Praga w pigułce - 2 dni

Praga 2022 #Szybkostrzałka Praga - Hradczany, Most Karola, Stare Miasto, Rynek, Dzielnica Żydowska.

szczegóły
CZECHY – MORAWSKIM SZLAKIEM

Stramberk-Kromieryż-Brno

Malownicza kraina we wschodniej części Czech, słynąca z zabytków UNESCO, pałaców, zamków i tradycji. Odkryj ją z nami!

CENA ZA OSOBĘ: 649 PLN

szczegóły
CZESKIE ZAMKI

Czechy Odkryj z nami miejsca, które skrywają wiele tajemnic i zanurz się w unikalnych wnętrzach barokowego przepychu. 


CENA ZA OSOBĘ: 699 PLN

szczegóły
Jarmark Bożonarodzeniowy w Pradze

Jarmarki 2017 Jarmarki świąteczne pozwalają poczuć magiczną atmosferę świąt. Piękne dekoracje, kolorowe stragany z prezentami, zapach grzanego wina i lokalnych świątecznych przysmaków, kolędy. Warto tam być choćby na jeden dzień.

DZIEŃ 1
Wyjazd z Krakowa o godz 23:00, nocny przejazd do Pragi

DZIEŃ 2
Przyjazd do Pragi w godzinach porannych, spacer po mieście rozpoczniemy od Klasztoru na Strachovie, następnie Hradczany Loreta, Nowy Świat, zabudowa pałacowa, Hrad: Katedra św. Wita, Zamek, Złota Uliczka (dodatkowo płatne bilety wstępu). Mała Strana: Pałac Waldsteina, Kościół św. Mikołaja, Rynek Małostrański, Most Karola. Spacer po dawnej żydowskiej dzielnicy Josefov, gdzie zobaczymy zachowane synagogi (m.in. Wysoka, Klausa, Hiszpańska). Następnie udamy się na stare miasto gdzie zobaczymy: Rynek, Ratusz z zegarem Orloy, Pomnik Husa, Kościół Matki Boskiej przed Tynem, ul. Celetna, Brama Prochowa, secesyjny Dom Miejski, Karolineum. Czas wolny na uczestnictwo w jarmarkach bożonarodzeniowych. Wyjazd z Pragi w godzinach wieczornych. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych (w nocy z soboty na niedzielę).

szczegóły
Jarmark Bożonarodzeniowy w Pradze

Jarmarki 2019 Jarmarki świąteczne pozwalają poczuć magiczną atmosferę świąt. Piękne dekoracje, kolorowe stragany z prezentami, zapach grzanego wina i lokalnych świątecznych przysmaków, kolędy. Warto tam być choćby na jeden dzień. 

szczegóły
PRAGA - CZYLI RAJ DLA PIWOSZY

Czechy,Praga Praga - miasto złotego trunku i czeskich knedliczków

szczegóły
Praga -3 dni

Praga - 3 dni Praga - Hradczany, Most Karola, Stare Miasto, Rynek, Wyszehrad, Dzielnica Żydowska.

szczegóły
PRAGA CZESKA

Hradczany-Loreta-Zamek Praski-Złota Uliczka-Most Karola- Brama Prochowa

Praga to nie tylko nowoczesna metropolia, ale również klejnot architektury – jej historyczne centrum od 1992 roku należy do grona zabytków światowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Bogatą ofertę kulturalną Pragi doceniła w 2000 roku Unia Europejska, która umieściła ją wśród Europejskich Miast Kultury Roku 2000. W ten sposób został potwierdzony statut Pragi jako idealnego turystycznego celu dla tych, którzy chcą jednocześnie poznawać, zdobywać wiedzę i przy tym dobrze się bawić.

szczegóły
WEEKEND MAJOWY Czechy- Praga

WEEKEND MAJOWY Czechy- Praga - 3 dni Praga - Hradczany, Most Karola, Stare Miasto, Rynek, Wyszehrad, Dzielnica Żydowska.

PROGRAM WYCIECZKI

1. DZIEŃ:
Poranny wyjazd około godz 06:00. Przejazd przez Czechy z postojem pod zajazdem. Przyjazd do PRAGI, spacer DZIELNICĄ ŻYDOWSKĄ JÓZEFÓW: CMENTARZ, RATUSZ, SYNAGOGI. Zwiedzanie wnętrz SYNAGOGI HISZPAŃSKIEJ. Przejście na RYNEK STAREGO MIASTA: RATUSZ wraz ze słynnym zegarem ORLOJ, KOŚCIÓŁ MARII PANNY, POMNIK JANA HUSA, obiadokolacja w restauracji w centrum miasta. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

2. DZIEŃ:
Śniadanie, zwiedzanie zabytkowej części miasta: KLASZTOR NA STRAHOVIE, MUZEUM MINIATUR, wejście do kompleksu zamkowego na HRADCZANACH. Zwiedzanie: KATEDRA ŚW. WITA, SALA WŁADYSŁAWOWSKA, BAZYLIKA ŚW. JERZEGO oraz ZŁOTA ULICZKA. Przejście na MAŁĄ STRANĘ, spacer po jednym z najpiękniejszych średniowiecznych mostów – MOST KAROLA, czas wolny. Następnie REJS STATKIEM PO WEŁTAWIE, obiadokolacja na statku. Po rejsie wyjazd na spektakl „ŚWIATŁO, WODA, DŹWIĘK”, powrót do hotelu na nocleg.

3. DZIEŃ:
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie miasta – spacer po PLACU WACŁAWA: MUZEUM NARODOWE, LUCERNA, POMNIK ŚW. WACŁAWA, OGRODY FRANCISZKAŃSKIE, KOŚCIÓŁ PANNY MARII ŚNIEŻNEJ, czas wolny. Około godz. 13:00 wyjazd z Pragi, powrót na miejsca wyjazdów w godzinach wieczornych.

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.

szczegóły
xCzechy - Praga - 3dni

Praga w pigułce Praga - Hradczany, Most Karola, Stare Miasto, Rynek, Wyszehrad, Dzielnica Żydowska.

szczegóły
xCzechy - Praga z Kutną Horą - 4dni

Praga i Kutna Hora Praga - Hradczany, Most Karola, Stare Miasto, Rynek, Wyszehrad, Dzielnica Żydowska, Kutna Hora.

szczegóły