Niemcy - informacje

NIEMCY

Oficjalna nazwa: Republika Federalna Niemiec
Ustrój: republika federalna
Stolica: Berlin
Język: niemiecki
Waluta: 1 euro (€) = 100 centów

Niemcy, najbogatszy i najludniejszy kraj Europy Zachodniej, pozostają kluczowym członkiem organizacji gospodarczych, politycznych i wojskowych. Walcząc o władzę w Europie Niemcy rozpętały dwie wojny światowe, po zakończeniu których w 1945 roku kraj został zajęty przez zwycięskie siły alianckie USA, Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR.

Wraz z nastaniem zimnej wojny w 1949 roku, kraj podzielono na dwa państwa: Republiką Federalną Niemiec (RFN) na zachodzie i Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD) na wschodzie. RFN wrosła w gospodarcze i obronne struktury Europy Zachodniej, wstąpiła do UE i NATO, natomiast komunistyczna NRD przystąpiła do Układu Warszawskiego. Upadek ZSRR i koniec zimnej wojny doprowadził do zjednoczenia Niemiec w 1990 roku.

Od tego czasu Niemcy ponoszą wysokie koszty przystosowania gospodarki i płac Niemiec wschodnich do standardów Niemiec zachodnich. 1 stycznia 1999 roku Niemcy wraz z 10 innymi krajami UE przyjęły wspólną walutę, euro.


Informacje ogólne

Ludność: W Niemczech mieszka 82 373 000 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 231 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Niemiec wynosi 357 050 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

 

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +49

 

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

 

Bezpieczeństwo

Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością pospolitą poza kradzieżami kieszonkowymi na dworcach kolejowych, lotniskach, podczas imprez masowych itp.

 

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Warszawa
tel. 58 41 700, fax 58 41 729
e-mail: zreg@wars.auswaertiges-amt.de
Internet: www.ambasadaniemiec.pl

Wydział Konsularny
ul. Jazdów 12 B, 00-467 Warszawa
tel. 58 41 900; fax 58 41 919

Wydział Wizowy
ul. Jazdów 12 B, 00-467 Warszawa
tel. 58 41 900; fax 58 41 979

Wydział Handlowy i Ekonomiczny
ul. Jazdów 12 B, 00-467 Warszawa
tel. 58 41 900; fax 58 41 919

Ambasada RP w Berlinie
Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin
tel. (0-049 30) 22313 0
fax. (0-049 30) 22313 155
info@botschaft-polen.de e-mail:
adres www: www.botschaft-polen.de www.ambasada-polska.de

Wydział Ekonomiczno-Handlowy: http://www.wirtschaft-polen.de

Wydział Konsularny Ambasady RP:
Richard-Strauss-str. 11. 14193 Berlin-Grunewald
tel. (0-049 30) 223 13 0
fax. (0-049 30) 223 13 212
e-mail: konsulat.berlin@botschaft-polen.de
adres www: www.botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Kolonii
Lindenallee 7, 50968 Köln
tel. (0 049 221) 937-300, 387-013/17
fax. 343-089
e-mail: konsulat.koeln@botschaft-polen.de
http://www.botschaft-polen.de

Wydział Ekonomiczno-Handlowy:
An der Alteburger Muhle 6
50968 Koln
tel. 0221/34990, 349913
fax: 0221/349910
e-mail.: info.koeln@wirtschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Lipsku
Trufanowstrasse 25; 04105 Leipzig
tel. (0 049 341) centrala 5623300, 5623310
fax. 5623333
e-mail: konsulat.leipzig@botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Hamburgu
Gründgensstraße 20, 22309 Hamburg
tel. (0 049 40) 61187-0, 61187-101, 61187-140
fax. (0 049 40) 632 50 30
e-mail: konsulat.hamburg@botschaft-polen.de

Konsulat Generalny RP w Monachium
Röntgenstrasse 5, 81679 München
tel. (0 049 89) 4186080, 4709216
fax. 471-318
e-mail: konsulat.muenchen@botschaft-polen.de, info.muenchen@wirtschaft-polen.de
www.botschaft-polen.de

Konsulat RP w Norymberdze
Konsul Honorowy: Karl Gerhard Schmidt (niemiecki, angielski)
Lorenzer Platz 29, 90402 Nürnberg
tel. (0 049911) 2028-198
fax. (0049911) 2028-180

Konsulat RP w Stuttgarcie
Konsul Honorowy: Bernd Kobarg
Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart
tel. (0 049711) 782-1140
fax. (0-049711) 782-1144

 

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityk, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego poby­tu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

Pobyt w Niemczech powyżej trzech miesięcy wymaga legalizacji. W tym celu należy:

• w ciągu 7 dni od daty wjazdu zameldować się we właściwym według miejsca przyszłego pobytu urzędzie meldunkowym (Meldestelle; w Berlinie – Bürgeramt) i odebrać potwierdzenie zameldowania;
• w tym samym urzędzie złożyć wniosek, tj. wypełnić i podpisać odpowiedni formularz, aby uzyskać należne obywatelom państw UE potwierdzenie prawa pobytu na okres dłuższy niż trzy miesiące (pracownicy z uzyskaną wcześniej zgodą na pracę; samodzielni przedsiębiorcy mający uzyskaną w trybie oddzielnym zgodę na wykonywanie działalności gospodarczej w Niemczech; osoby bez zatrudnienia, ale mające środki na utrzymanie i ubezpieczenie medyczne); wraz z wnioskiem należy przedłożyć aktualny paszport lub dowód osobisty, 2 fotografie, dokument potwierdzający cel pobytu (np. umowa o pracę, zaświadczenie z uczelni), dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych, zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia medycznego. Patrz także: www.wirtschaftpolen.de/pl/pdf/informator_weh_eu.pdf www.ambasadaniemiec.pl

Zgodne z normą unijną. (Uwaga: do RFN w okresie przejściowym można wwieźć tylko 200 szt. papierosów. Natomiast osoby zajmujące się przewozem towarów w ramach działalności gospodarczej – każdorazowo na podstawie listu przewozowego – są uprawnione wyłącznie do jednorazowego wwozu na teren RFN 40 szt. papierosów). Kontrola celna może być prowadzona na całym terytorium państwa. Zaleca się posiadanie dowodów zakupu na przedmioty wywożone z Niemiec. Sprzęt strzelecki typu Paint Ball jest traktowany w Niemczech jak broń. Przywóz do Niemiec lub tranzyt przez Niemcy tego sprzętu jest możliwy bez zezwolenia, jeżeli jest on oznakowany literą F. Jeśli nie ma takiego oznaczenia, władze niemieckie żądają okazania pozwolenia na broń lub Europejskiej Karty Broni Palnej oraz udokumentowania celu podróży z bronią. Przewóz zwierząt domowych. Od 1 października 2004 r. pies, kot czy fretka towarzyszące właścicielom w podróży do Niemiec (a także pozostałych państw Unii Europejskiej) muszą mieć paszporty, co jest wymogiem prawa unijnego. Do wyrobienia paszportu zwierzęcia z emblematami UE potrzebne są dokumenty zawierające dane o właścicielu zwierzęcia oraz informacje na temat imienia zwierzęcia, jego gatunku, rasy, płci, daty urodzenia i umaszczenia. Niezbędne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach zwierzęcia i przebytych chorobach. Zwierzę musi mieć identyfikator w postaci elektronicznego chipu, którego numer i miejsce umieszczenia będą odnotowane w paszporcie. Zdjęcie zwierzęcia w paszporcie nie jest obowiązkowe. Paszporty wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Te same zasady obowiązują w podróżach z psami i kotami do sąsiednich państw nie należących do UE, ale mających ten sam poziom ochrony przed wścieklizną, tzn. do Andory, Islandii, Liechtenst­einu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu.

 

Meldunek

Turyści przybywający do RFN (tzn. na okres do 90 dni) podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Należy go dopełnić najpóźniej w ciągu 7 dni od wjazdu w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu (zameldowania w hotelu, schronisku, na kempingu itp. dokonywane są z urzędu).

 

Informacje dla kierowców

Prawo jazdy wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Niemczech. Od 1.05.2004 r. nie ma obowiązku wymiany polskiego prawa jazdy na niemieckie – dotyczy to osób przybywających na teren Niemiec w celach innych niż turystyczne (uwaga: nie są uznawane dokumenty prawa jazdy otrzymane w Polsce w czasie, gdy obywatel polski był zameldowany w jednym z krajów UE). Zaleca się dokonanie przed wyjazdem z Polski wymiany starego prawa jazdy na nowy dokument. Przy wjeździe do Niemiec samochód należy oznaczyć międzynarodowym symbolem kraju, w którym jest zarejestrowany. Podróżujący samochodem, który według niemieckich przepisów nie może być dopuszczony do ruchu, muszą liczyć się z wysokimi mandatami wymierzanymi przez policję. Poza tym samochód zostanie odholowany na parking, a właściciel będzie musiał ponieść zryczałtowaną opłatę za badanie techniczne. Obywatele polscy podróżujący samochodem są obowiązani mieć ważny dowód krajowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na samochód (a dodatkowo na przyczepę, jeśli podróżują z przyczepą). Chociaż po 1.05.2004 r. zielona karta nie jest obowiązkowa, jednak z przyczyn praktycznych zaleca się jej posiadanie w czasie podróży – stanowi oczywisty dowód ubezpieczenia samochodu w kraju. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych są uznawane bez ograniczeń. Z uwagi na ograniczone możliwości samodzielnych na­praw pojazdu (jest to niedozwolone np. na autostradach) oraz stosunkowo wysokie koszty usług w specjalistycznych warsztatach zaleca się wykupienie polisy oraz książeczki MPS (Międzynarodowej Pomocy Samochodowej), sprzedawanej przez Polski Związek Motorowy. Prawo niemieckie zawiera niezwykle precyzyjnie określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za każde z nich (tzw. Bußgeldkatalog). W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją drogową na temat wysokości mandatu nałożonego za wykroczenie jest bezcelowe i zwykle tylko pogarsza sytuację. Odmowa zapłacenia mandatu na miejscu wiąże się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę sądową (lub postępowaniem karno-nakazowym), a także – jako reguła – z zatrzymaniem posiadanych przez kierowcę pieniędzy na poczet ewentualnej kary i kosztów postępowania. W ramach kontroli drogowej skrupulatnie sprawdza się prawo jazdy i dokumenty pojazdu. Jeśli w dokumentach znajdą się jakiekolwiek nieczytelności, uszkodzenia, poprawki lub przeróbki, dokumenty te i samochód zostaną zatrzymane oraz rozpocznie się postępowanie wyjaśniające. Kosztami obciążony jest kierowca (holowanie, parkowanie, koszty badania technicznego pojazdu, kara pieniężna itd.). Podobnie rzecz wygląda w przypadku podejrzenia o naruszenie oryginalnych wybitych numerów nadwozia lub silnika pojazdu, zwłaszcza w samochodach produkcji niemieckiej. Policja bardzo rygorystycznie kontroluje stan techniczny pojazdów. Jeśli stwierdzi poważne usterki, może zatrzymać dowód rejestracyjny i nałożyć wysoką karę pieniężną (od kilkuset euro), obciążyć kierowcę kosztami odholowania pojazdu do warsztatu i innymi opłatami administracyjnymi, wraz z kosztami pracy służb publicznych przy usuwaniu szkód w środowisku naturalnym, powstałych np. wskutek wycieku płynów z silnika. Podobne konsekwencje mogą spotkać kierowcę, który samodzielnie naprawia samochód w miejscu niedozwolonym (naprawy są dozwolone wyłącznie w warsztatach). Przekroczenie dozwolonej prędkości (w ruchu miejskim 50 km/godz., a lokalnie 30 km/ godz. – często oznaczone dodatkowo słowem ZONE) karane jest mandatem, a w bardziej drastycznych przypadkach także zatrzymaniem prawa jazdy i punktami karnymi dla kierowcy. Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu pojazdów w strefach miejskich normą są trudności z parkowaniem. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na ograniczenia dotyczące parkowania samochodów. W miastach kierowca powinien zwracać szczególną uwagę na pieszych i rowerzystów, którzy na przejściach i ścieżkach rowerowych korzystają z bezwzględnego pierwszeństwa. W przypadku kolizji z rowerem lub z pieszym na przejściu dla pieszych kierowca samochodu musi liczyć się ze szczegółowym postępowaniem wyjaśniającym, nawet jeśli nie było poważnych następstw zdarzenia.

 

Klimat Niemiec

Obszar Niemiec ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu na leży do kilku regionów klimatycznych.

Średnie miesięczna temperatura powietrza kształtuje się odpowiednio:
- styczeń 1°C - wybrzeże i północny-zachód
- lipiec 17°C - wybrzeże i północny-zachód
- styczeń -5°C - Wyżyna Bawarska
- lipiec 20°C - Wyżyna Bawarska

Roczna suma opadów armosferycznych waha się od 600-800 mm na wyżynach i nizinach osłoniętych przez masywy górskie do 1400 mm na Średniogórzu i 2000 mm w Alpach

 

Najważniejsze muzea

Akademie der Kunste, Berlin
Alte Pinakothek, Munich
Bauhaus-Archiv Museum of Design, Berlin
ZKM_Museum für Neue Kunst, Karlsruhe
Museum für Neue Kunst, Freiburg
Deutsche Guggenheim, Berlin
Germanisches Nationalmuseum, Nuremburg
Hamburger Kunsthalle, Hamburg
Kunst Museum Bonn, Bonn
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn
Kunsthalle Bremen, Bremen
Kunsthalle Nurnberg, Nuremberg
Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven
Lettl-Atrium Museum for Surreal Art, Augsburg
Mannheim Internetional Kunsthalle, Mannheim
Museum der Bildenden Kunste, Lipsk
Museum Folkwang, Essen
Museum fur Moderne Kunst, Frankfurt
Museum Kunst Palast, Dusseldorf
Museum Ludwig, Cologne
Neue Pinakothek, Munich
Neues Museum, Nuremberg
Saarland Museum, Saarbrucken
Schirn Kunsthalle Frankfurt, Frankfurt
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden
Staatliche Museen zu Berlin, Berlin
Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart
Stadtische Galerie, Frankfurt

 

Obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

* 1978 - Katedra w Akwizgranie z kaplicą Karola Wielkiego
* 1981 - Romańska katedra w Spirze
* 1981 - Barokowy pałac arcybiskupi w Würzburgu, ogrody pałacowe i Plac Rezydencji
* 1983 - Kościół pielgrzymkowy w Wies
* 1984 - Pałace Augustusburg i Falkenlust w Brühl
* 1985 - Katedra Mariacka i kościół Św. Michała w Hildesheim
* 1986 - Zabytki rzymskie, katedra Św. Piotra i kościół Mariacki w Trewirze
* 1987 - Lubeka - miasto hanzeatyckie
* 1987 - Granice Cesarstwa Rzymskiego - Wał Hadriana i rzymski limes w Niemczech (wpis rozszerzony w 2005) - wspólnie z Wielką Brytanią
* 1990 - Pałace i zespoły parkowe w Poczdamie i Berlinie (wpis rozszerzony w latach 1992 i 1999)
* 1991 - Opactwo i klasztor Altenmünster w Lorsch
* 1992 - Goslar - zabytki architektury średniowiecznej i renesansowej oraz kopalnie rud miedzi i srebra w Rammelsberg
* 1993 - Bamberg - średniowieczna starówka
* 1993 - Maulbronn - średniowieczny cysterski zespół klasztorny z XII-XIV wieku
* 1994 - Kolegiata, zamek i Stare Miasto w Quedlinburgu
* 1994 - Huta żelaza z XIX-XX wieku w Völklingen
* 1995 - Kopalnia skamielin fauny i flory trzeciorzędowej z epoki eocenu w Messel koło Darmstadt
* 1996 - Budynki Bauhausu w Dessau i Weimarze
* 1996 - Katedra w Kolonii - (wpisane na listę miejsc zagrożonych)
* 1996 - Zabytki upamiętniające pobyt Lutra w Eisleben i Wittenberdze
* 1998 - Weimar - zespół architektury klasycystycznej z epoki Johanna Wolfganga Goethego
* 1999 - Museeninsel (Wyspa Muzeów) w Berlinie (K)
* 1999 - Zamek Wartburg koło Eisenach
* 2000 - Ogrody Dessau - Wörlitz
* 2000 - Wyspa klasztorna Reichenau na Jeziorze Bodeńskim
* 2001 - Kompleks Węglowo-Przemysłowy Niemieckiego Związku Celnego w Essen
* 2002 - Zabytki doliny środkowego Ren
* 2002 - Stralsund i Wismar - średniowieczne miasta hanzeatyckie (K)
* 2004 - Park Mużakowski (Muskauer Park) - wspólnie z Polską
* 2004 - Krajobraz kulturowy doliny Łaby w okolicach Drezna (zagrożone)
* 2004 - Ratusz i posąg Rolanda w Bremie
* 2006 - Stare Miasto w Ratyzbonie


Kuchnia Niemiecka

Kuchnia Niemiecka jest kuchnią zróżnicowaną ? zostało to spowodowane przede wszystkim tym, iż dopiero w drugiej połowie dziewiętnastego wieku zostało utworzone państwo niemieckie. W kuchni niemieckiej widać wpływ państw sąsiadujących (głównie: Szwajcaria, Francja). Wpływ tych państw jest widoczny głównie na południowym zachodzie Niemiec w Schwarzwaldzie, Badenii-Wirttembergii i Bawarii ? w daniach z tych regionów dużą rolę odgrywają warzywa.

W kuchni niemieckiej zauważalny jest także wpływ innych kuchni europejskich, takich jak kuchnia włoska, hiszpańska, turecka czy też grecka. Wpływ tak wielu kuchni nie spowodował jednak ? wbrew pozorom ? jej szczególnego urozmaicenia. Wielu ludzi postrzega kuchnię niemiecką jako tłustą i mało wyrafinowaną, ponieważ jej potrawy są mało ciekawe zarówno smakowo jak i wizualnie.
Główny składnik menu kuchni niemieckiej stanowi wieprzowina podawana w przeróżnej postaci między innymi jako kiełbasy (np. frankfurterki). Na północy Niemiec (Schleswig ? Holstein, Nordrhein ? Westfalen) widać wpływy skandynawskie ? w kuchni wykorzystywana jest duża ilość ryb głównie pstrągów i okoni. Kuchnia wschodnich regionów Niemiec (Brandenburg, Salony ? Anhalt, Mecklenburg ? West Pomerania) jest mało urozmaicona i do tego stopnia niczym się nie wyróżnia, że kojarzona jest głównie z parówkami i piwem. Piwo ? chluba narodowa Niemców, wyrabiane jest oczywiście w wielu browarach na terenie całego kraju, ale najstarsze receptury pochodzą z południowego zachodu (Monachium, Stutgard) i Zagłębia Ruhry (Dortmund, Kolonia).

Kuchnia niemiecka jest jednak najbardziej znana ze swoich szybkich i pożywnych dań, jednym z nich jest ?eintopf? (duże, jednogarnkowe danie, które zastępuje cały obiad, swoją konsystencją przypomina zupę bądź gulasz).

Moszcz
W Niemczech, szczególnie na południu kraju, popularnością cieszy się trunek zwany Moszcz. Jest to bardzo słabe wino jabłkowe, o zawartości alkoholu nieprzekraczającej paru procent. W zasadzie jest to wino, które dopiero zaczyna proces fermentacji, dzięki czemu jest ono naturalnie gazowane. Trunek ten podawany jest w upalne dni jako napój orzeźwiający i trzeba przyznać, że w tej roli spisuje się znakomicie.

Obstwasser
W Niemczech dużą popularnością cieszy się trunek zwany Obstwasser, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wodę z sadu. Jest to mocny alkohol (około 45 - 50 %) powstający w procesie destylacji owoców. Do produkcji tej wódki używa się różnych owoców, jak np. jabłka, śliwki, brzoskwinie, czereśnie, wiśnie czy gruszki. Poprzez stosowanie przeróżnych zestawień owoców, ale także odpadów po produkcji soków, otrzymuje się różne rodzaje tego alkoholu. Obstwasser wyrabiany jedynie z jabłek, jest często niesłusznie nazywany Goldwasser i sprzedawany w postaci mętnej wódki z kawałeczkami owoców

Niemcy - nasza oferta

Jarmark Bożonarodzeniowy w Berlinie

Jarmarki 2017 Wycieczka do Berlina to zawsze dobry pomysł! Liczne atrakcje i uroki tego miasta sprawią, że będziesz chciał tam wracać każdych wakacji. Zarówno w dzień jak i w nocy nie sposób się tam nudzić. Nawet najbardziej wymagający i wybredni turyści znajdą miejsca, które ich zachwycą i oczarują. Uroków Berlina nie da się opisać, musisz się tam wybrać i zobaczyć je na własne oczy.

DZIEŃ 1
Wyjazd z Krakowa o godz. 23:00, nocny przejazd do Berlina.

DZIEŃ 2
Przyjazd do Berlina w godzinach porannych, spacer po mieście: Parlament Niemiecki - Reichstag, Gendarmenmarkt, ulica Unter den Linden, Uniwersytet Humboldta, Opera Berlińska, Katedra św. Jadwigi, Neue Wache, Nikolaiviertel, Alexanderplatz, wieża telewizyjna, Katedra Berlińska, ul. Kurfuerstendamm, Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, Mur Berliński, Checkpoint Charlie. Czas wolny na uczestnictwo w jarmarku świątecznym. Wyjazd z Berlina w godzinach wieczornych. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych (w nocy z soboty na niedzielę).

szczegóły
OKTOBERFEST 2020

BAWARIA Największa biesiada ludowa, na którą co roku przybywają miłośnicy zabawy i dobrego piwa! Dodatkowo zwiedzanie zapierających dech w piersiach zabytków Bawarii i niepowtarzalna atmosfera, która zostanie z Wami na długo!


CENA ZA OSOBĘ: 899 PLN

szczegóły
xNiemcy - Bawaria - 6dni

Bawaria Monachium - Stare Miasto, Pałac Nymphenburg, Peterskirche, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, kościół św. Michała, Odeonsplatz, Kościół Teatynów, XIV-wieczny zespół pałacowy, Konigsplatz, gmach Bawarskiej Opery Narodowej, Hofbräuhaus zamki: HOHENSCHWANGAU, NEUSCHWANSTEIN, LINDERHOF, HERRENCHIEMSEE.

szczegóły