Luksemburg - informacje

LUKSEMBURG

Oficjalna nazwa: Wielkie Księstwo Luksemburga
Ustrój: monarchia konstytucyjna
Stolica: Luksemburg
Język: luksemburski, niemiecki, francuski
Waluta: 1 euro (€) = 100 centów

Powstały w 963 roku Luksemburg, w 1815 roku stał się Wielkim Księstwem i niezależnym państwem pod zwierzchnictwem Holandii.

W 1893 roku stracił na rzecz Belgii ponad połowę terytorium, ale uzyskał większą autonomię. Całkowitą niezależność osiągnął w roku 1867. Opanowany przez Niemcy w czasie obydwu wojen światowych, w 1948 roku zawierając unię celną z krajami Beneluxu, a w następnym roku wchodząc do NATO, stracił neutralność.

W 1957 roku Luksemburg został jednym z sześciu krajów założycielskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (późniejszej Unii Europejskiej), a w 1999 roku dołączył do strefy euro.

 

Informacje ogólne

Ludność: W Luksemburgu mieszka 443 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 171 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Luksemburgu wynosi 2586 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

 

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +352

 

Elektryczność

Elektryczność: 220V / 50 Hz

 

Ubezpieczenia

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są w Luksemburgu uznawane. Zielona karta nie jest obowiązkowa. Uznaje się, że pojazd zarejestrowany w Polsce ma (tak jak w przypadku rejestracji w innych krajach UE) obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zielona karta nadal może jednak służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Inne ubezpieczenia są zalecane, ale nie obowiązkowe. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem internetowym: http://www.pbuk.com.pl.

 

Bezpieczeństwo

W Luksemburgu nie występują poważniejsze zagrożenia przestępczością.

 

Placówki dyplomatyczne

Najbliższa Ambasada Luksemburgu:
Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburgu
65, allée de la Robertsau, F-67000 Strasbourg
tel. (0-0 33 3) 881 526 36
fax (0-0 33 3) 881 526 37
e-mail: rplux.coe-ambmayer@wanadoo.fr
rplux.coe-sle@wanadoo.fr (Secretariat)

Ambasada RP w Wielkim Księstwie Luksemburga
2, rue Pulvermühle
L-2356 Luxembourg
tel. (00 352) 26 00 32
faks (00 352) 26 68 75 74
mail: ambapol@pt.lu
strona: www.luksemburg.polemb.net

Wydział Konsularny
2, rue Pulvermühle
L-2356 Luxembourg
tel. (00 352) 26 00 32 32
faks (00 352) 26 68 75 74
strona http://www.luksemburg.polemb.net

 

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów Unii Europejskiej”. Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej. Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE: • zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim; • mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne; • przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie. W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się. W Luksemburgu na pobyt dłuższy niż trzy miesiące trzeba uzyskać stosowne zezwolenie. W tym celu należy złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt dla obywatela Unii Europejskiej do Bureau de la population et des étrangers, 9, rue Chimay (petit passage), L1333 Luxembourg, tel. 0(0352)4 796 27 52 (lub 58). Do wniosku należy dołączyć ważny paszport lub dowód osobisty, akt urodzenia z tłumaczeniem, ewentualnie akt małżeństwa z tłumaczeniem, umowę najmu mieszkania, 3 fotografie oraz w zależności od celu pobytu następujące dodatkowe dokumenty: 1) Osoby zamierzające podjąć pracę (pracownicy najemni, stażyści) związaną z otrzymywaniem wynagrodzenia muszą mieć pozwolenie na pracę, nie są jednak obowiązane do uprzedniego ubiegania się o wizę lub pozwolenie na pobyt. 2) Osoby podejmujące pracę w ramach tzw. samozatrudnienia są obowiązane uwiarygodnić swój status przez okazanie dokumentów potwierdzających faktyczne prowadzenie działalności na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga. 3) Osoby podejmujące studia powinny najpierw załatwić formalności związane z przyjęciem na uczelnię, a następnie złożyć zaświadczenie o przyjęciu na studia i dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Luksemburga (dotyczy to również najbliższej rodziny przebywającej razem ze studentem) oraz wykazać, że mają wystarczające środki na utrzymanie. Uwaga: student otrzymuje pozwolenie na pobyt ważne jeden rok. Po zakwalifikowaniu się na następny rok studiów należy pozwolenie odnowić. 4) Emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin w celu uzyskania pozwolenia na pobyt powinni złożyć dodatkowo zaświadczenie o wysokości otrzymywanej emerytury lub renty (powyżej tzw. minimex – minimum socjalnego – ok. 1300 EUR) oraz dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia w Luksemburgu. 5) Obywatele polscy, którzy chcą zamieszkać w Luksemburgu sami lub z rodziną – bez prawa do wykonywania pracy – po­winni udokumentować wysokość i źródło dochodów (wyciągi bankowe, przelewy itp.) oraz przedstawić dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia w Luksemburgu. Dokumenty zostaną zweryfikowane i w zależności od sytuacji rodzinnej zainte­resowanego zostanie podjęta decyzja o przyznaniu prawa pobytu (kryteria są jednakowe dla obywateli wszystkich państw UE). Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na pobyt jest zwykle wydawana w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji. Pozwolenie na pobyt jest wydawane zazwyczaj na 5 lat lub na czas obowiązywania zezwolenia na pracę i dotyczy tylko terytorium Luksemburga. Następne pozwolenie na pobyt powinno być wydane na 10 lat. Uwaga: W informacjach tych mowa jest o wymaganiach formalnych. W praktyce uzyskanie pozwolenia na pracę, w związku z dwuletnim okresem przejściowym, jest bardzo trudne, co utrudnia również starania o zalegalizowanie pobytu. Okres oczekiwania na pozwolenie na pobyt w praktyce bywa dłuższy niż 6 miesięcy.

W Luksemburgu obowiązującą walutą jest euro. Turyści podróżujący po krajach Unii Europejskiej podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” oznacza także towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty. Sprzedaż ich byłaby naruszeniem prawa, zagrożonym ich konfiskatą oraz dodatkową karą. W poważniejszych przypadkach konfiskacie mógłby też podlegać pojazd, którym towary były przewożone. Przykładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli przy wjeździe do Luksemburga nie przekraczają następujących ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l spirytusu, 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby w wieku poniżej 17 lat nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.

 

Meldunek

Przy pobycie turystycznym do 3 miesięcy nie ma obowiązku meldunkowego.

 

Informacje dla kierowców

W Luksemburgu obowiązują następujące górne limity prędkości: na autostradach – 130 km/ godz., na drogach szybkiego ruchu (o oddzielonych jezdniach dla każdego kierunku) – 110 km/godz., na innych drogach na obszarze nie zabudowanym – 70/90 km/godz., na obszarach zabu­dowanych – 50 km/godz. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i na tylnych siedzeniach. W miastach obowiązuje generalna zasada pierwszeństwa pojazdów nadjeżdżających z prawej strony. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,8 promila. Przepisy ruchu drogowe­go są surowo egzekwowane. Kary za przekroczenie prędkości wynoszą od 50 do 300 EUR. Znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości może być też powodem zatrzymania prawa jazdy. Szczególnie dokładnie sprawdzane są dokumenty samochodów ciężarowych i ich kierowców, a niedopełnienie jakichkolwiek formalności karane jest wysokimi mandatami. Nie ma obowiązku posiadania międzynarodowego prawa jazdy. Polskie prawo jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. Nie można mieć praw jazdy wydanych przez więcej niż jeden kraj członkowski Unii Europejskiej. Obywatel polski mający miejsce zamieszkania w innym kraju UE może wymienić prawo jazdy na unijne, jeśli je zgubił lub dotychczasowy dokument stracił ważność. Wymiana taka nie będzie się wiązała z koniecznością ponownego zdawania egzaminu. W związku z wprowadzeniem 12-punktowego systemu kar – jeśli pobyt jest dłuższy niż 3 miesiące i cudzoziemca obowiązuje wymóg zameldowania się w Luksemburgu – należy zmienić prawo jazdy na luksemburskie w ciągu 12 miesięcy od daty zameldowania. Natomiast rezydentowi luksemburskiemu mającemu obce prawo jazdy policja może odebrać punkty i wystawić mandat za brak luksemburskiego prawa jazdy, dając 2 tygodnie na jego wymianę.

 

Zdolności płatnicze i przykładowe ceny

Bardzo powszechne jest płacenie kartą. Czeki podróżne i Euroczeki są również bardzo popularnym środkiem płatniczym.
Ceny w Luksemburgu są wyższe niż w Belgii – kraju bliźniaczym.

 

Co zabrać ze sobą?

• Ubranie przeciwdeszczowe, parasol

 

Jak dojechać

Do Luksemburgu dolecieć można m.in. z Londynu, Paryża, Frankfurtu, Amsterdamu i Zurychu. Z Paryża i Brukseli kursują pociągi.

 

Obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

1994 - zabytkowe dzielnice miasta Luksemburg wraz z fortyfikacjami

 

Motto państwowe

Mir wëlle bleiwe, wat mir sin (luksemburski) - Chcemy pozostać tym, kim jesteśmy.

Klimat Luksemburgu

Luksemburg położony jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, morskiego.

Średnia miesięczna temperatura powietrza kształtuje się następująco:
- styczeń 0,8°C
- lipiec 17,5°C

Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 782 mm. Na północy notuje się wartości 1000 mm a na południu 670 mm.

Kuchnia Luksemburska

Luksemburg jest stosunkowo niewielkim księstwem graniczącym z Niemcami, Belgią i Francją. Dlatego też nikogo nie dziwi, że kuchnia Luksemburga łączy tradycje sztuki kulinarnej sąsiadów. Choć widać tu wpływ kuchni francuskiej i belgijskiej to jednak Luksemburczycy szczególnie upodobali sobie dania kuchni niemieckiej. W kuchni luksemburskiej jada się duże ilości mięsa, ale także ryb, wśród których szczegulnym powodzeniem cieszy się pstrąg. Do popularnych dań w Luksemburgu należą między innymi solona wieprzowina podawana z fasolą (judd mat gardebohn'en) oraz wędzona szynka ardeńska z marynowaną cebulą (jambon d'Ardennes) W księstwie pije się dużo piwa, zarówno produkcji lokalnych browarów jak i zagranicznych. Za najlepszą markę wśród piw lokalnych Luksemburczycy uważają Diekirch, zaś pośród piw zagranicznych popularność zdobył sobie Bitburger, wyrabiany w Niemczech, niedaleko od granicy z Luksemburgiem. Ten kto nie przepada za piwem ma w Luksemburgu duży wybór win. Najbardziej popularne wina luksemburskie wyrabiane nad Mozelą (Elbling, Rivaner i Riesling) są podobne do niemieckich win reńskich.