Hiszpania - informacje

HISZPANIA

Oficjalna nazwa: Królestwo Hiszpanii
Ustrój: monarchia parlamentarna
Stolica: Madryt
Język: hiszpański
Waluta: 1 euro (€) = 100 centów

W XVI i XVII wieku Hiszpania była potężnym imperium. Jednak po klęsce Wielkiej Armady w 1588 roku stopniowo zaczęła tracić panowanie na morzach na rzecz Anglii.

Rewolucja przemysłowa dotarła do Hiszpanii z dużym opóźnieniem. Dawne imperium zostało w tyle za Wielką Brytanią, Francją i Niemcami.

Podczas obu wojen światowych Hiszpania zachowała neutralność. W drugiej połowie XX wieku zaczęła odgrywać coraz większą rolę na arenie międzynarodowej.

Największymi problemami Hiszpanii pozostają baskijski separatyzm oraz bezrobocie.

 

Informacje ogólne

Ludność: W Hiszpanii mieszka 44,4 mln. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 87 mieszk./km².
Powierzchnia kraju: Powierzchnia Hiszpanii wynosi 504 782 km².
Strefa czasowa: GMT +1.00

 

Kod telefoniczny

Kod telefoniczny +34

 

Elektryczność

Elektryczność: 230V / 50 Hz

 

Przepisy prawne

Surowo karane są przestępstwa związane z narkotykami. Karane jest samo posiadanie narkotyków, gdy zachodzi podejrzenie, że miały one służyć do rozpowszechniania. Niezwykle wysokim karom podlega także przemoc domowa.

 

Bezpieczeństwo

Zagrożenie terrorystyczne związane z działalnością ETA wyraźnie w ostatnich latach zmalało. Należy jednak przypomnieć, że w 2004 r. AlKaida dokonała w Madrycie jednego z najbardziej krwawych zamachów. Z tego powodu kontrole na lotniskach oraz dworcach mogą być bardzo dokładne, czasem nawet uciążliwe. Niemniej najbardziej realnym zagrożeniem dla turystów jest przestępczość pospolita, głównie napady rabunkowe i kradzieże kieszonkowe. Należy uważać na rabusiów na motocyklach lub motorowerach, którzy wyrywają torebki przechodniom, a także na celowe przebijanie opon samochodowych i kradzieże pod pretekstem pomocy.

 

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Królestwa Hiszpanii
ul. Myśliwiecka 4, 00-459 Warszawa
tel. 622 42 50, 583 40 00, 583 40 01
fax 622 54 08
e-mail: emb.esppl@mail.mae.es
embesp@medianet.pl

Biuro Radcy Handlowego
ul. Genewska 16, 03-963 Warszawa
tel. 617 94 08, 617 63 68
fax 617 29 11
E-mail: varsovia@mcx.es

Biuro Attaché Obrony
ul. Myśliwiecka 4, 00-459 Warszawa
tel. 625 11 82, 622 42 50
fax 625 11 96

Ambasada RP
c/ Guisando, 23-bis
28035 Madrid
tel. (+34) 91 373 6605 , (+34) 91 373 6606, (+34) 91 316 13 65
telefon dyżurny po godz. 17.00 (+34) 913769555
fax (+34) 91 373 6624
www.polonia.es
embajada@polonia.es

Wydział Konsularny Ambasady w Madrycie
adres j.w.
tel. (+34) 91-373 60 49 , 913769542, 913769544
fax. (+34) 91 373 66 24
e-mail: consmad@polonia.es
www: www.polonia.es

Konsulat RP w Barcelonie
Avda. Diagonal, 593-595
08014 Barcelona
tel. (+34) 93 322 72 34
fax. (+34) 933 322 29 07
e-mail: polonia@kgbarcelona.org
www.kgbarcelona.org

Konsulat RP w Murcji
Konsul Honorowy, Jorge Matias Zieleniewski Redziejowski (jęz.: polski, hiszpański)
c/Las Norias 1-2 B, 30009 Murcia, Hiszpania
tel./fax: (00-349-68) 29-89-41
e-mail: konsulatRPmurcia@ono.com

Konsulat RP w Palma de Majorka
Konsul Honorowy, Sylwia Riera (jęz.: hiszpański, angielski)
C/Bartomeu Sureda i Misserol, 4A 1
07011 Palma de Mallorca - Baleares, Hiszpania
tel.: (00-349-71) 60-64-55
fax: (00-349-71) 60-94-55
e-mail: riera@nueva-europa.com

Konsulat RP w Walencji
Konsul Honorowy, Ramón Sentis Duran (jęz. hiszpański)
Avda. De Las Cortes Valencianas, 31-5-2a, 46014 Valencia, Hiszpania
tel.: (00-34-96) 358-00-02
fax: (00-34-96) 358-01-68
e-mail: consulpolvalencia@ono.com

Konsulat RP w Vigo (Pontevedra)
Ctra.Colegio Universitario,16
36-310 Vigo (Pontevedra)
tel.: (00-34-98) 646-93-01
fax: (00-34-98) 649-92-69
e-mail: jvieites@anfaco.es

Wydzaił Ekonomiczno-Handlowy
Avenida Dr. Arce 25, 28002 Madrid
tel. 91 590 12 80
fax: 91 561 51 08
e-mail: comercial@polonia.es

 

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Hiszpanii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamen­tu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy oby­watele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

Pobyt. Jeżeli obywatel Unii Europejskiej zamierza przebywać przez dłuższy czas na terenie Hiszpanii, powinien uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu (empadronamiento). Otrzymuje się je w urzędzie miejskim lub gminnym odpowiadającym miej­scu zamieszkania na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego oraz dokumentu lub dokumentów potwierdzających zamieszkanie pod wskazanym adresem (np. umowa najmu, rachunek za gaz lub elektryczność). Z chwilą zameldowania cudzoziemiec może uzyskać kartę uprawniającą do podstawowej opie­ki medycznej (tarjeta sanitaria) – otrzymuje się ją w publicznym ośrodku zdrowia w miejscu zamieszkania. Następnie na komisariacie policji (Policía Nacional), zajmującym się wydawaniem dokumentacji dla cudzoziemców, należy odebrać numer identyfikacyjny cudzoziemca (NIE), wymagany praktycznie przy wszystkich czynnościach związanych z dłuższym pobytem. NIE uzyskuje się na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego, adresu w Hiszpanii oraz wspartego dokumentami wyjaśnienia, dlaczego zabiega się o ów numer identyfikacji. Numer NIE jest w Hiszpanii jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej (NIF).

Niezależnie od NIE, jeśli pobyt w Hiszpanii ma przekroczyć 90 dni, można złożyć wniosek o wydanie karty pobytu (w biurze ds. cudzoziemców – Oficina de Extranjeros, lub na ww. komisariatach policji). Należy podkreślić, że zgodnie z prawem hiszpańskim obywatele Unii Europejskiej, którzy są zatrudnieni jako pracownicy najemni, pracują na własny rachunek, studiują bądź mają prawo do pobytu stałego, nie mają obowiązku posiadania karty bez względu na długość pobytu. Zasada ta dotyczy także ich rodzin. Wszyscy pozostali, którzy zamierzają przebywać na terytorium Hiszpanii dłużej niż 3 miesiące, po upływie 1 miesiąca od daty wjazdu powinni wystąpić o kartę pobytu, przedstawiając dokumenty, w zależności od osobistej sytuacji, uzasadniające dłuższy pobyt. Co prawda znaczna część obywateli państw Unii Europejskiej nie jest objęta ustawowym obowiązkiem posiadania karty pobytu, ale jest ona przydatna w wielu sytuacjach życiowych: zawiera numer NIE, adres oraz obywatelstwo i służy jako miejscowy dokument tożsamości, co często jest wygodniejsze niż legitymowanie się krajowym paszportem czy dowodem osobistym.

Praca. Hiszpania zdecydowała zakończyć z dniem 1 maja 2006 r. obowiązujący od dwóch lat okres przejściowy w zakresie swobodnego przepływu pracowników dla obywateli 8 nowych państw członkowskich UE (okres ten nie obowiązywał Cypru i Malty). W związku z otwarciem rynku pracy dla Polski (zgodnie z rozporządzeniem CEE 1612/68) każdy obywatel polski, który chce podjąć pracę w Hiszpanii, nie musi mieć pozwolenia na pracę. W kwestiach zatrudnienia, świadczeń socjalnych i podatków Polacy mają takie same prawa jak Hiszpanie. Podobnie jednak jak w Polsce uprawnienia do świadczeń społecznych nabywa się w wyniku zatrudnienia, studiów lub więzów rodzinnych. W określonych sytuacjach mogą być one przeniesione z Polski. Każdy obywatel może poszukiwać pracy poprzez miejscowe urzędy zatrudnienia, biura pośrednictwa pracy, ogłoszenia prasowe czy bezpośrednio. Najlepiej jednak zapoznać się z ofertami miejscowego rynku pracy (np. na stronach internetowych) jeszcze przed wyjazdem z Polski. Przydatnymi informacjami służy europejska sieć zatrudnienia EURES (www.eures.praca.gov.pl). Ponadto prawie każda ze wspólnot autonomicznych Hiszpanii (np. Andaluzja, Katalonia, Kraj Basków) ma własną stronę internetową, na której znajdują się oferty zarejestrowane w regionalnym urzędzie zatrudnienia. Należy pamiętać, że w przypadku większości ofert zatrudnienia wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość języka hiszpańskiego. Pozwala to uniknąć problemów wynikających z niezrozumienia kontraktu czy wszelkiego rodzaju możliwych nadużyć ze strony pracodawców. Język hiszpański przydaje się także przy dochodzeniu swoich praw, ponieważ wyłącznym obrońcą pracownika mogą być związki zawodowe lub miejsco­we biura adwokackie, gdzie nie ma osób mówiących po polsku. Otwarcie rynku pracy przez Hiszpanię stwarza szansę dla wielu osób bezrobotnych. Wyjazd należy jednak właściwie zaplanować – spróbować uzyskać obietnicę kontraktu jeszcze w Polsce oraz przewidzieć koszty początkowego pobytu i ewentualnego powrotu do kraju. Osoby, które nigdy w Hiszpanii nie pracowały, muszą liczyć wyłącznie na siebie, gdyż nie istnieją prak­tycznie żadne formy finansowej pomocy publicznej ani ze strony hiszpańskiej, ani ze strony polskiej dla poszukujących pracy. Z wyjątkową ostrożnością należy traktować nie potwierdzone oferty pośrednictwa pracy, w których pośrednik żąda wpłaty zaliczki za wynajem mieszkania, koszty poszukiwania pracy, żąda przyjazdu na miejsce na koszt pracownika oraz nie przedstawia wstępnej umowy o pracę. Wiele tego typu ofert okazuje się zwykłym oszustwem.

Studia. Zniesiony został obowiązek posiadania wizy studenckiej dla osób podejmujących studia. Aby rozpocząć studia, należy przedłożyć na wybranej uczelni świadectwo maturalne i spełnić wymogi naboru danej uczelni, co w praktyce może wiązać się ze zdaniem egzaminów lub homologacją studiów zrealizowanych w Polsce. Zasady homologacji można skonsultować na stro­nie internetowej: www.mec.es. Odrębne zasady dotyczą studentów przyjeżdżających do Hiszpanii w ramach europejskich lub bilateralnych umów o wymianie studentów. Uregulowanie pobytu na czas studiów, podobnie jak w pozostałych przypadkach, wiąże się ze złożeniem wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego cudzoziemca (NIE). Karta pobytu nie jest obowiązkowa. Studenci z zagranicy mogą pracować na takich samych zasadach jak ich hiszpańscy koledzy, pod warunkiem że wymiar godzin zatrudnienia nie przeszkadza w realizacji normalnego toku studiów. W przypadku podjęcia pracy w trakcie studiów obowiązują takie same procedury i świadczenia jak przypadku innych obywateli polskich.

 

Meldunek

Z formalnego punktu widzenia nie istnieje obowiązek meldunkowy (poza hotelami). Jednak stałe zameldowanie – co dotyczy osób dłużej przebywających w Hiszpanii – łączy się z określonymi przywilejami, np. z prawem do korzystania ze świadczeń społecznych, do kształcenia dzieci w szkołach publicznych, do udziału w wyborach lokalnych. Aby uzyskać zameldowanie, w urzędzie miejskim lub gminnym należy przedstawić określone dokumenty potwierdzające adres zamieszkania w Hiszpanii.


Informacje dla kierowców

Kierowca może legitymować się polskim prawem jazdy. Może, chociaż nie ma takiego obowiązku, zarejestrować je lub wymienić na hiszpańskie. Kierowcy autokarów i ciężarówek powinni ściśle przestrzegać zasad ruchu drogowego oraz zasad regulujących użytkowanie tachografów. Mandaty za wykroczenia w transporcie towarów i osób są bar­dzo wysokie i często przekraczają kilka tysięcy EUR. Miejscowe przepisy nie zezwalają na wystawianie mandatów kredytowych dla zagranicznych pojazdów, dlatego nie zezwala się na wyjazd z Hiszpanii pojazdu, którego kierowca popełnił wykroczenie, bez opłacenia mandatu, z reguły inkasowanego w gotówce.


Zdolności płatnicze

W większości hoteli, restauracji i sklepów honorowane są czeki podróżne i najważniejsze międzynarodowe karty kredytowe. Sieć bankomatów jest również dość znacznie rozbudowana.


Co zabrać ze sobą?

• Środek przeciw owadom

• Okulary przeciwsłoneczne, filtr ochronny, kapelusz do ochrony przed słońcem

Języki

Oficjalnym językiem jest hiszpański (kataloński) i prawie wszyscy mieszkańcy kraju posługują się nim jako pierwszym lub drugim językiem. W kraju funkcjonuje też wiele języków regionalnych, które dla mieszkańców tych regionów są często językami podstawowymi (m.in. galicyjski, baskijski, aragoński).

Religia

Hiszpania od 1978 roku nie ma oficjalnej religii państwowej. Ponad 80% ludności kraju deklaruje, że jest katolikami. 17% to ateiści i agnostycy, pozostali wyznają inne religie.

Najważniejsze muzea

Bilbao Fine Arts Museum
Centro de Arte Contemporaneo de Malaga
Guggenheim Bilbao Museum
Museo de Bellas Artes de Valencia
Museu d'Art Contemporani, Barcelona
Museu Nacional d'Art de Catalunya
, Barcelona
Museu Picasso, Barcelona
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporaneo Espanol, Valladolid
Pilar and Joan Miro Foundation of Mallorca, Palma
Prado Museum, Madrid
Thyssen-Bornemisza Museum
, Madrid
Valencian Institute of Modern Art, Valencia

Obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

* 1984 - Zespół zabytkowy w Kordowie (wpis rozszerzony w 1994)
* 1984 - Alhambra, ogrody Generalife, twierdza Albaicín w Grenadzie (wpis rozszerzony w 1994)
* 1984 - Katedra w Burgos
* 1984 - Klasztor i pałac Eskurial pod Madrytem
* 1984 - Dzieła A. Gaudiego w Barcelonie : Park Güell, Pałac Guëll, Casa Mila, Casa Vicens, fasada Narodzenia Pańskiego i krypta katedry Sagrada Familia, Casa Batlló i krypta w Colonia Guëll (K, wpis rozszerzony w 2005)
* 1985 - Jaskinia Altamira
* 1985 - Zespół zabytkowy w Segowii i akwedukt
* 1985 - Oviedo - zespół zabytkowy i kościoły z czasów królestwa Asturii (K, wpis rozszerzony w 1998)
* 1985 - Zespół zabytkowy w Santiago de Compostela
* 1985 - Zespół zabytkowy w Ávili wraz z kościołami extra-muros
* 1986 - Architektura w stylu mudejar w Aragonii (K, wpis rozszerzony w 2001)
* 1986 - Zespół zabytkowy w Toledo
* 1986 - Park Narodowy Garajonay
* 1986 - Zespół zabytkowy w Cáceres
* 1987 - Katedra, alkazar i Główne Archiwum Indii w Sewilli
* 1988 - Zespół zabytkowy w Salamance
* 1991 - Opactwo w Poblet
* 1993 - Zespół archeologiczny w Meridzie
* 1993 - Królewski klasztor Santa Maria de Guadalupe
* 1993 - Droga pielgrzymkowa do Santiago de Compostela
* 1994 - Park Narodowy Do?ana
* 1996 - Zabytkowe miasto warowne Cuenca
* 1996 - Giełda Jedwabiu (Lonja de la Seda) w Walencji
* 1997 - kopalnie złota Las Medulas
* 1997 - Pałac Muzyki Katalońskiej (Palau de la Música Catalana) i szpital św. Pawła (Sant Pau) w Barcelonie
* 1997 - Klasztory San Millan w Yuso i Suso
* 1998 - Sztuka naskalna basenu Morza Śródziemnego na Półwyspie Iberyjskim
* 1998 - Uniwersytet i dzielnica zabytkowa w Alcalá de Henares
* 1999 - Ibiza, różnorodność biologiczna i kulturowa
* 1999 - San Cristóbal de la Laguna
* 2000 - Stanowisko archeologiczne Atapuerca
* 2000 - Zespół katalońskich kościołów romańskich w Vall de Boí
* 2000 - Zespół archeologiczny Tárraco
* 2000 - Gaj palmowy w Elx
* 2000 - Rzymskie mury obronne w Lugo
* 2001 - Krajobraz kulturowy Aranjuezu
* 2003 - Renesansowe zespoły zabytkowe Úbeda i Baeza
* 2006 - Most Biskajski

Hiszpania - nasza oferta

HISZPAŃSKIE FLAMENCO

Gibraltar-Cieśnina Gibraltarska-Tanger- Alhambra-Barcelona To kraj niczym z tysiąca i jednej nocy. Hiszpania to piękna architektura z wieloma zabytkami kultury oraz bogatą i barwna tradycją, których najciekawszymi elementami są corrida i taniec flamenco.

szczegóły
xFrancja - Hiszpania - Monako - 10dni

Paryż - Barcelona - Monako Paryż - Katedra Notre Dame, Panteon, Dzielnica Montmartre, Wieża Eiffla, Luwr, Łuk Triumfalny. Hiszpania - Sagrada Familia, Park Guel, Bari Ghotic, Stadion Olimpijski. Monaco - Monte Carlo, Katedra, Pałac Grimaldich.

szczegóły