Grecja - informacje

GRECJA

Oficjalna nazwa: Republika Grecka
Ustrój: republika parlamentarna; monarchia zniesiona w wyniku referendum 8 grudnia 1974
Stolica: Ateny
Język: grecki
Waluta: 1 euro (€) = 100 centów

Rewolucja francuska i pokonanie Turcji przez Rosję wywołały prawdziwy wybuch walk o wolność w Grecji. Opanowawszy część kraju, Grecy ogłosili niepodległość w 1822r.
Sojusz państw bałkańskich i wojna bałkańska (1912 - 1913) spowodował, że Grecja odzyskała część Macedonii, południowy Epir i Wyspy Egejskie. W 1924 Grecja zostaje proklamowana republiką.
W 1941 Grecja została zajęta przez wojska niemieckie, walki partyzantki z hitlerowcami doprowadziły w 1944 do wyzwolenie państwa. W 1952 przystąpiła do NATO. W 1967 junta wojskowa objęła władzę w Grecji i 1973 ogłosiła zniesienie monarchii.
W następnym roku junta została obalona i powrócono do rządów parlamentarnych. W 1975 uchwalono nową konstytucję. W maju 1980 parlament wybrał K. Karamanlisa na prezydenta, reelekcja w 1985. W styczniu 1981 Grecja została przyjęta w poczet członków EWG.


Informacje ogólne
Ludność:
W Grecji mieszka 10 668 354 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 80 mieszk./km². Powierzchnia kraju: Powierzchnia Grecji wynosi 131 940 km².
Strefa czasowa: GMT +2.00

Kod telefoniczny
Kod telefoniczny +30
Elektryczność
Elektryczność: 220V / 50 Hz

Przepisy prawne
Posiadanie środków odurzających lub jakichkolwiek substancji uważanych za narkotyki jest zagrożone sankcjami karnymi. Za szczególnie poważne przestępstwo, zagrożone wieloletnią karą pozbawienia wolności, uznawany jest handel narkotykami.

Bezpieczeństwo
Grecja jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Nie należy jednak pozostawiać bez nadzoru rzeczy osobistych i dokumentów w miejscach publicznych, a zwłaszcza na plażach. Wybierając się promem z Grecji do Włoch, trzeba pamiętać, że zdarzają się przypadki włamań do samochodów i przyczep kempingowych przez nielegalnych imigrantów, próbujących w ten sposób przekroczyć granicę. Z tego względu należy zachować ostrożność, nie pozostawiać pojazdów w niestrzeżonych miejscach w miastach portowych.

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Greckiej
ul. Górnośląska 35,
00-432 Warszawa
tel. 622 94 60, 622 94 61
fax 622 94 64
e-mail: embassy@greece.pl
Internet: www.greece.pl

Wydział Konsularny
tel. 622 94 62; fax 622 94 63
e-mail: consul@greece.pl

Biuro Ekonomiczne i Handlowe
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. 826 48 28; fax 826 40 08
e-mail: ecotrade@greece.pl

Biuro Prasowe
ul. Bagatela 11/6, 00-585 Warszawa
tel. 849 37 77; fax 849 38 11
e-mail: grpress@post.pl

Ambasada RP w Atenach
Chryssanthemon 22
154-52 Paleo Psychico
Ateny, Grecja
tel. centr. (0030 210) 679 7700
fax. (0030 210) 679 7711
e-mail: atenyamb@internet.gr info@poland-embassy.gr
www.poland-embassy.gr

Wydział Konsularny
Kamelion 21
154-52 Paleo Psychico
Ateny, Grecja
tel. (0030 210) 679 7700, 679 7735, 679 7737
fax (0030 210) 679 7722
e-mail: konsulat@otenet.gr

Konsulat RP w Heraklionie
Konsul Honorowy, Stelios Golemis (jęz.: grecki)
87 Ethnikis Antistaseos str.
713-06 Heraklion, Grecja
tel./fax: (00-302-810) 221-786
e-mail: her-goldair@her.forthnet.gr

Konsulat RP w Patrze
Konsul Honorowy, Alexander Panagopulos (jęz.: grecki, angielski)
12 Othonos Amalias str.
262-23 Patra, Grecja
tel.: 00302610/634019
fax: 00302610/634080
e-mail: konsulatplpatra@ferrycenter.gr

Konsulat RP w Pireusie
Konsul Honorowy, Michail D. Kokkinis (jęz.: grecki, angielski)
59 Akti Miaouli str.
185 36 Pireus, Grecja
tel.: (0030-210) 429-50-00
fax: (0030-210) 429-23-45

Konsulat RP w Salonikach
Konsul Honorowy, Minos X. Kiriakou (jęz.: grecki, angielski)
78, Tsimiski St.
546-22 Thessaloniki, Grecja
tel.: (0030-2310) 288-205
fax: (0030-2310) 234-153
e-mail: tsimiski@spark.net.gr 


Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Greckiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Zakaz wjazdu do Grecji pozostaje aktualny w stosunku do osób, które wydalono na mocy decyzji sądu. Wykreślenie z listy osób niepożądanych w Grecji może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Wniosek składa się w Ministerstwie Sprawiedliwości do Wydziału Specjalnych Spraw Karnych, tel. 210 7767303, ul. Mesogion 96, Ateny. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy oby­watele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zareje­strowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się. Jeśli zamierzamy pozostać w Grecji dłużej niż trzy miesiące, należy złożyć wniosek o zezwolenie. W tym celu należy w ciągu 8 dni od przyjazdu wystąpić o kartę stałego pobytu do odpowiedniego wydziału ds. cudzoziemców (na terenie Attyki) lub posterunku policji (do wydziałów odpowiedzialnych za sprawy pobytu obywateli UE – poza Attyką). Prawo do legalnego pobytu w Grecji przysługuje członkom rodzin osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt (współmałżonkowie, dzieci do 21. roku życia oraz krewni pozostający pod ich opieką bądź na ich utrzymaniu lub prowadzący wspólne gospodarstwo domowe). Osoby pozostające w Grecji ponad trzy miesiące, które w tym czasie nie złożyły dokumentów niezbędnych do wydania zezwolenia na pobyt, podlegają karze grzywny od 58,69 EUR do 293,47 EUR za pierwszy miesiąc przedłużenia pobytu ponad 90 dni. Grzywna ta wzrasta o 2,93 EUR za każdy następny dzień nie zalegalizowanego pobytu. Osoby przebywające w Grecji bez zezwolenia na pobyt i podejmujące pracę najemną bez zezwolenia podlegają odpowiedzialności karnej. Praca. W Grecji obowiązuje okres przejściowy w dostępie do rynku pracy. Oznacza to, że obywatel polski wjeżdżający do Grecji po 1 maja 2004 r., aby podjąć pracę, musi uprzednio uzyskać zezwolenie na zatrudnienie oraz wizę w Konsulacie Grecji w Warszawie. Jeżeli Grecja zniesie od 1 maja 2006 r. ograniczenia w dostępie do rynku pracy, obywatel polski zamierzający podjąć pracę w Grecji nie będzie musiał starać się o zezwolenie na zatrudnienie. Po podpisaniu umowy o pracę będzie natomiast obowiązany zgłosić się na posterunek policji ds. cudzoziemców właściwy dla miejsca zamieszkania (a w przypadku braku poste­runku policji ds. cudzoziemców w rejonie miejsca zamieszkania – na najbliższy posterunek policji), by uzyskać kartę pobytu dla obywatela Unii Europejskiej. Ograniczenia w dostępie do greckiego rynku pracy nie obejmują osób zamierzających podjąć pracę na zasadzie samozatrudnienia. Kategoria samozatrudnienia dotyczy każdego, kto zachowuje swobodę działania w wykonywaniu zawodowej działalności i ponosi ryzyko ekonomiczne z nią związane. Swobodny dostęp do greckiego rynku przysługuje natomiast osobom, które w dniu 1 maja 2004 r. pracowały legalnie na terenie Grecji i miały zezwolenie na pracę nieprzerwanie przez 12 miesięcy.

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na zasadach obowiązujących w UE.


Komunikacja
Najpopularniejszym środkiem transportu w Grecji są autobusy, którymi dojechać można niemal wszędzie. Pomiędzy większymi miastami kursują samoloty (przeloty są drogie), a pomiędzy greckimi wyspami – promy. Można również wynająć samochód lub skorzystać z usług taksówek.

Informacje dla kierowców
W Grecji obowiązuje nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,6 promila. Prawo jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Grecji i zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. Kierujący pojazdem obowiązany jest mieć ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu. Obywatel polski mający stałe miejsce zamieszkania w Grecji może wymienić prawo jazdy na nowy, wspólnotowy egzemplarz. Warunkiem jest posiadanie numeru AFM (odpowiednik polskiego NIP). Wymiana jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminów.

Zdolności płatnicze
Karty płatnicze akceptowane są w większych hotelach, sklepach i restauracjach. Bankomatów jest wiele. Czeki podróżne i Euroczeki można realizować w większości banków.

Co zabrać ze sobą?
• Środek przeciw owadom
• Okulary przeciwsłoneczne, filtr ochronny, kapelusz do ochrony przed słońcem


Zalecane szczepienia, higiena
Służba zdrowia – zarówno publiczna, jak i prywatna – jest ogólnie dostępna. Posiadacze Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mogą korzystać z publicznej służby zdrowia (przychodnie IKA i szpitale państwowe). Sieć aptek jest bardzo rozbudowana, godziny otwarcia takie jak sklepów, część aptek dyżuruje w nocy i dni wolne od pracy. Zdecydowaną większość leków, w tym antybiotyki, można kupić bez recepty. Opłaty za leki przepisane przez lekarza z IKA wynoszą 25 proc. ceny rynkowej. Poza szczepieniami obowiązkowymi dla dzieci (takie jak w Polsce) nie ma in­nych wymogów. Osoby opłacające składki na NFZ, przebywające w Grecji, mają prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie. Jeśli podczas wyjazdu turystycznego chcemy skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w Grecji, należy okazać zaświadczenie o ubezpieczeniu (EKUZ).

Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E11 umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu. Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.

Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w przypadku podjęcia leczenia w Grecji powinien zwrócić się do: a) centrum zdrowia IKA (przychodnie regionalne lub lokalne); b) szpitala IKA; c) lekarza rodzinnego IKA. Zakłady opieki zdrowotnej IKA przyjmują pacjentów po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty (numer 184 na całym obszarze Grecji). W nagłych przypadkach można od razu zgłosić się do jednostki IKA. Turyści zmuszeni skorzystać z pomocy medycznej poza godzinami pracy zakładów opieki zdrowotnej IKA (przyjmują na ogół w godz. 7.00–18.00 w dni robocze) lub w dniu wolnym powinni zgłaszać się do dyżurujących szpitali i przychodni IKA lub E.S.Y. (Narodowy System Ochrony Zdrowia). Osoby przebywające w regionie, gdzie nie ma jednostki IKA, mogą zgłaszać się do regionalnych przychodni E.S.Y. Pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej w szpitalach IKA lub E.S.Y. nie ponoszą kosztów leczenia, pod warunkiem że mają EKUZ. Leczenie w szpitalach E.S.Y., które nie współpracują z IKA, pacjent opłaca we własnym zakresie. Jeżeli w pobliżu miejsca pobytu nie ma oddziału IKA i chory skorzysta w nagłym wypadku z prywatnego leczenia, musi pokryć wszelkie koszty. Po przedstawieniu szczegółowych rachunków IKA może zwrócić część kosztów według stawek stosowanych w publicznej służbie zdrowia. Wniosek o zwrot kosztów należy kierować do oddziału IKA w miejscu pobytu lub do właściwych instytucji ubezpieczeniowych po powrocie do kraju, przedstawiając rachunki za leczenie. Jeśli trzeba kupić lekarstwa, pacjent powinien uprzednio otrzymać receptę. Apteki współpracujące z IKA realizują recepty zgodnie z taryfą ulgową (do 25 proc. wartości leku). Do refundacji kosztów leczenia w Grecji wymagane są oryginały dowodów zapłaty z perforowanymi numerami, oryginały recept (należy żądać ich zwrotu); z opakowań lekarstw należy odkleić nalepki i umieścić je na dowodzie zapłaty za lekarstwa. Uwaga: EKUZ nie uprawnia do świadczeń, jeśli celem podróży jest uzyskanie świadczeń medycznych za granicą. Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnych oddziałach IKA lub w instytucji łącznikowej – Idruma Koinonikon Asphaliseon (IKA), ul. Ag. Konstantinou 8, 10241 Ateny, tel. 210 674 11 40 lub 210 674 25 91, faks 210 674 13 77.


Klimat Grecji
Grecja położona jest w strefie klimatu śródziemnomorskiego, na zachodzie z odmianą wilgotną a na wschodzie z suchą.
Średnia miesięczna temperatura powietrza kształtuje się odpowiednio:
- styczeń 4°C i lipiec 25°C - północ
- styczeń 10°C i lipiec 27°C - wybrzeża i wyspy
Roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 1400 mm na zachodzie do 400 mm w Atenach.


Kuchnia Grecka
Kuchnia grecka jest wymieniana wśród najsmaczniejszych kuchni świata. Dzieje się tak dzięki olbrzymiej różnorodności warzyw, owoców oraz ziół dojrzewających w gorącym greckim słońcu. Głównym tłuszczem używanym do przyrządzania potraw jest oliwa z oliwek, która wraz z ziołami (oregano, bazylią, tymiankiem, kminkiem, rozmarynem, miętą) nadaje potrawom charakterystyczny smak oraz przyczynia się do długiej żywotności greków. Posiłki mają charakter bardzo rodzinny, podawane są zazwyczaj w stylu wiejskim. Główny posiłek greków składa się z jednego dania głównego oraz kilku rodzajów sałat, serów, oliwek oraz dodatków takich jak wino i chleb. Posiłek ten jest poprzedzany ?mezedes? czyli zakąską, którą może być na przykład jogurtowy przysmak tzatziki oraz pikle warzywne. Potrawy kuchni greckiej są lekkie i doskonale współgrają z gorącym klimatem tego kraju. Grecy uważają, że chleb jest niezbędny do życia i podają pieczywo do każdego posiłku. Piekarnie na wsiach wypiekają każdego dnia inny gatunek chleba n.p. z dodatkiem, ziół, rodzynek czy sera.
Kuchnia grecka nie jest zbyt zróżnicowana w poszczególnych regionach. Oczywiście na Peloponezie, krainie wysp na Morzu Egejskim (Kreta, Rodos) królują owoce morza, jak np. krewetki, ośmiornice czy małże. Czym dalej w głąb kraju tym kuchnia staje się bardziej surowa tak jak i krajobraz gór Pindos, ciągnących się aż do granicy z Albanią. Na północy kraju (regiony: Tracja i Macedonia) obok typowo greckich owoców morza widać coraz więcej wpływu państw sąsiadujących (Bułgaria, Turcja).


Metaxa, Mataxa
Mataxa - to wyśmienity alkohol rodem ze słonecznej Grecjii. Nazwa pochodzi od nazwiska twórcy tego trunku, a niezmieniona od stuleci receptura powoduje, że ze względu na swój niepowtarzalny smak Metaxa ceniona jest na całym świecie. Metaxa jest alkoholem zaliczanym do brendy, czyli dwukrotnie destylowanym winem, wyrabianym z trzech różnych odmian winogron. Na końcu produkcji do destylatu dodawane jest wino typu muscat i odrobina ziół i płatków róży. Taki półprodukt leżakuje w dębowych beczkach. Po 3 latach leżakowania Metaxa oznaczana jest 3 gwiazdkami, po 5 latach - pięcioma, po 7-siedmioma. Po 15 i 20 latach dodatkowo oznacza się ją nazwami Grand Fine i Private Reserve. Metaxę pije się czystą lub na lodzie, a także z tonikiem, sokiem pomarańczowym, grejpfrutowym i w koktajlach.

Samos
Wśród win greckich na szczególną uwagę zasługuje Samos, wino produkowane na wyspie o tej samej nazwie. W zasadzie tradycyjne Samos było zwykłym winem deserowym, o zawartości alkoholu około 10 - 15 %, tyle że bardzo słodkim. Obecnie wino to jest wzmacniane czystym alkoholem, przez co zawartość alkoholu podnosi się do około 15 - 20 %. Ze względu na ?słodkość? tego pysznego trunku podaje się go jak likiery, w niewielkich kieliszkach do win deserowych.

Grecja - nasza oferta

Grecja - Olimpic Beach - Studios Aslanidis

Willa Aslanidis - apartamenty 350 m od plaży Grecja - Riwiera Olimpijska - wczasy z wycieczkami w cenie

szczegóły
Grecja - Olimpic Beach - Willa Helena

Willa Helena - apartamenty 80 m od plaży Grecja - Riwiera Olimpijska - wczasy z wycieczkami w cenie

szczegóły
Grecja - Riwiera Olimpijska Hotel Enastron

Grecja - Riwiera Olimpijska Hotel Enastron Grecja to kraj starożytnych bogów i herosów. Miejsce narodzin demokracji, poezji, filozofii i Igrzysk Olimpijskich. To kraina pełna słońca, uroku i spokoju. Ciepłe morza i niekończące się plaże gwarantują udany wypoczynek. Kto raz był w Grecji z Antałkiem z pewnością będzie chciał tam wrócić.

szczegóły
Grecja - Riwiera Olimpijska Villa Artemis

Grecja Riwiera Olimpijska Villa Artemis Grecja to kraj starożytnych bogów i herosów. Miejsce narodzin demokracji, poezji, filozofii i igrzysk olimpijskich. To kraina pełna słońca, uroku i spokoju. Ciepłe morza i niekończące się plaże gwarantują udany wypoczynek. Kto raz był w Grecji z Antałkiem z pewnością będzie chciał tam wrócić.

szczegóły
Grecja - Riwiera Olimpijska Villa Ptolemeusz

Grecja Riwiera Olimpijska Villa Ptolemeusz Grecja to kraj starożytnych bogów i herosów. Miejsce narodzin demokracji, poezji, filozofii i igrzysk olimpijskich. To kraina pełna słońca, uroku i spokoju. Ciepłe morza i niekończące się plaże gwarantują udany wypoczynek. Kto raz był w Grecji z Antałkiem z pewnością będzie chciał tam wrócić.

szczegóły
Grecja - Riwiera Olimpijska Willa Helena

Grecja - Riwiera Olimpijska Willa Helena Grecja to kraj starożytnych bogów i herosów. Miejsce narodzin demokracji, poezji, filozofii i igrzysk olimpijskich. To kraina pełna słońca, uroku i spokoju. Ciepłe morza i niekończące się plaże gwarantują udany wypoczynek. Kto raz był w Grecji z Antałkiem z pewnością będzie chciał tam wrócić. Autokar klasy Lux wyposażony w klimatyzację, toaletę, barek, DVD. Riwiera Olimpijska to jeden z najpiękniejszych nadmorskich regionów Grecji rozpościera się na wschodnim wybrzeżu kraju, u stóp masywu Olimpu, na długości 70 km, obejmując takie miejscowości jak Methoni, Paralia, Nei Pori, Leptokaria, Velika, Platamonas. Stolicą regionu jest pełniące funkcje administracyjne i handlowe Katerini. Na terenie regionu leży również Park Narodowy Góry Olimp, będący świetną lokalizacją dla miłośników pięknej przyrody, górskich wędrówek i sportów ekstremalnych, takich jak kanyoningu, raftingu czy skoki ze spadochronem.

szczegóły
GRECJA - W RYTMIE ZORBY

Meteory - Ateny - Saloniki Przenieś się z nami do ojczyzny mitów, zobacz wiecznie zielone gaje cytrusowe a przy rytmach Zorby rozkoszuj się doskonałą grecką kuchnią i niepowtarzalnym smakiem ouzo.                                              


CENA ZA OSOBĘ: 1629 PLN

szczegóły
Grecja - Willa Helena

Riwiera Olimpijska - Olimpic Beach Grecja - Riwiera Olimpijska - wczasy z wycieczkami

szczegóły
xGrecja - Ateny, Meteory, Olimpic Beach - 12dni

Zwiedzanie + Plażowanie Meteory, Dolina Tembi, Pireus, Ateny, Olimp. Litochoro, Dion, Panlios Pantaleimon, Saloniki

szczegóły
xGrecja - Hotel Melathron

Riwiera Olimpijska - Platamonas Grecja to kraina pełna słońca, uroku i spokoju. Ciepłe, błękitne morze i niekończące się plaże gwarantują udany wypoczynek. Kto raz był w Grecji z Antałkiem z pewnością będzie chciał tam wrócić.

szczegóły
xGrecja - Hotel Melathron - Bungalow 3-osobowy

Riwiera Olimpijska - Platamonas Grecja to kraina pełna słońca, uroku i spokoju. Ciepłe, błękitne morze i niekończące się plaże gwarantują udany wypoczynek. Kto raz był w Grecji z Antałkiem z pewnością będzie chciał tam wrócić.

szczegóły
xGrecja - Hotel Melathron - Bungalow 4-osobowy

Riwiera Olimpijska - Platamonas Grecja to kraina pełna słońca, uroku i spokoju. Ciepłe, błękitne morze i niekończące się plaże gwarantują udany wypoczynek. Kto raz był w Grecji z Antałkiem z pewnością będzie chciał tam wrócić.

szczegóły